Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BHP od A do Z - indeks haseł

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BHP od A do Z - alfabetyczny indeks haseł

W celu wyszukania hasła skorzystaj z kombinacji przycisków "CTRL"+"F"

HASŁO

DOKUMENTY

SZCZEGÓŁY

ACADEMIC TEACHER Occupational risk assessment Download

APTECZKI

Instrukcja pierwszej pomocy ogólna

Instrukcja pierwszej pomocy w laboratoriach

Wyposażenie apteczek

Zasady dotyczące apteczek

Informacje dotyczące apteczek znajdziesz w zakładce

Instrukcje BHP PL/EN

zob. Pierwsza pomoc i apteczki

ARCHEOLOGICZNE WYKOPALISKA

Ocena ryzyka zawodowego

Informacje znajdziesz w zakładce Prace na wydziałach przyrodniczych

zob. Czynniki biologiczne i niebezpieczne w terenie/Prace w terenie

ARCHIWA

 

Zob. BIBLIOTEKI I ARCHIWA

AWARIE W LABORATORIACH

Procedura postępowania

Formularz dostępny do wypełnienia możesz pobrać tutaj: ORZ.III.A.

Zlokalizowany on jest w zakładce Prace na wydziałach przyrodniczych
zob. Sytuacje awaryjne

BADANIA LEKARSKIE

Komunikat Kanclerza UJ

Wypełnianie skierowań

Zakres badań lekarskich

Więcej informacji oraz dokumenty uzyskasz w zakładce Badania lekarskie

BENZYNA SAMOCHODOWA

 

Zob. PALIWA SILNIKOWE

BIBLIOTEKI I ARCHIWA

Instrukcja BHP

Instrukcja bezpieczeństwa przy pracy z przedmiotami zanieczyszczonymi biologicznie lub pyłowo w bibliotekach, archiwach i muzeach UJ jest dostępna w zakładce Instrukcje BHP PL/EN

Ocena ryzyka zawodowego

Dokumenty znajdziesz w zakładce: Prace w muzeach, bibliotekach i archiwach

BIOLOGICZNE CZYNNIKI

Wykaz klasyfikacyjny czynników biologicznych

Wykaz szkodliwych czynników biologicznych dostępny w zakładce: Prace na wydziałach przyrodniczych
Dokument możesz również pobrać tutaj

Instrukcja BHP

Instrukcję znajdziesz w zakładce Instrukcje BHP PL/EN
zob. Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach i zwierzętarniach z czynnikami biologicznymi

Zgłoszenie użycia do WSSE

Dokumenty do pobrania:

BIUROWE PRACE

Ocena ryzyka zawodowego

Dokumenty znajdziesz w zakładce Ocena ryzyka zawodowego/Prace administracyjne i biurowe

BIURO

Lista kontrolna

Instrukcję znajdziesz w zakładce Instrukcje BHP PL/EN
zob. Listy do kontroli budynków i pomieszczeń/ IBHP/LK.AO Obiekty uczelni

BUDOWLANE PRACE I REMONTOWE

Przepisy BHP

Zob.:

 • Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

BUDYNKI, OBIEKTY

Lista kontrolna dla budynków UJ

Dokument znajdziesz w zakładce Instrukcje BHP PL/EN
zob. Listy do kontroli budynków i pomieszczeń-IBHP/LK.AO Obiekty uczelni

CHEMIKALIA W LABORATORIACH

Instrukcja BHP

Instrukcję bezpieczeństwa przy stosowaniu substancji chemicznych do prac naukowych i dydaktycznych (2016) możesz pobrać tutaj .

Dokument znajdziesz w zakładce Instrukcje BHP PL/EN , zob. Prace z czynnikami chemicznymi

Lista kontrolna dla laboratoriów chemicznych

Zob. w ORZ.II. Czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie

Ocena ryzyka zawodowego

Wykaz klasyfikacyjny substancji chemicznych

Dokumenty związane z ORZ w tym:

 • ORZ.II.a Spis substancji chemicznych
 • ORZ.II. Czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie
 • ORZ.II.H. Narażenie inhalacyjne na czynniki chemiczne
 • Wykaz substancji chemicznych stwarzających zagrożenie

znajdziesz w zakładce Prace na wydziałach przyrodniczych

CHEMICZNE ŚRODKI CZYSTOŚCI I TECHNICZNE

Instrukcja BHP

Dokumenty takie jak:

 • Instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu środków chemicznych do
  prac technicznych i porządkowych oraz ich magazynowaniu
 • Karty charakterystyki
 • Wykaz środków czystości w UJ 
 • Wykaz profesjonalnych środków czystości w UJ

znajdziesz w zakładce Prace techniczne i porządkowe , zob. Wykazy oraz Instrukcje

Karty charakterystyki

Wykaz

CHOROBY ZAWODOWE

Informacje ogólne

Informacje dostępne w zakładce BHP Info
zob. Choroby zawodowe

Wykaz chorób zawodowych

Zob. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych Dz.U.2013.0.1367

CIEKŁY AZOT

 

Zob. CIECZE KRIOGENICZNE

CIECZE KRIOGENICZNE

Instrukcja BHP

Instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu cieczy kriogenicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim dostępna tutaj znajduje się w zakładce Instrukcje BHP PL/EN,
zob. Prace z czynnikami chemicznymi

COMPUTERS Checklist for Display Screen Equipment workstation Download

COVID-19

Ocena ryzyka zawodowego - zagrożenie zakażeniem Sars-Cov-2

Formularz dostępny tutaj

Zespół ds. zarządzania kryzysowego w warunkach trwającej pandemii COVID-19

Zob. Decyzja nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 września 2020 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. zarządzania kryzysowego w warunkach trwającej pandemii COVID-19 - tutaj 

CYTOSTATYKI

Wykaz

Wykaz cytostatyków dostępny jest w zakładce Prace na wydziałach przyrodnicznych, zob. Wykazy

Możesz go również pobrać tutaj

ĆWICZENIA STUDENCKIE

Ocena ryzyka zawodowego w procesie kształcenia podczas zajęć praktycznych

Dokumenty znajdziesz w zakładce Ocena ryzyka zawodowego dla odpowiednich prac
zob. Ćwiczenia studenckie stwarzające zagrożenia

DNI OTWARTE

 

Zob. IMPREZY

DRABINY

Instrukcja BHP

Instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu drabin dostępna jest w zakładce Instrukcje BHP PL/EN , zob. Prace fizyczne

DYDAKTYCZNE I NAUKOWE PRACE

 

Zob. NAUCZYCIEL AKADEMICKI

DZIECI W LABORATORIACH UJ

 

Zob. IMPREZY / Dni otwarte / Pokazy / Koncerty / Spektakle / Wystawy

EWAKUACJA

 

Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej
marek.baluszek@uj.edu.pl
Adres: ul. Kopernika 31, 31-501 Kraków
Telefon: 12 663 36 46

FARBY I LAKIERY

Instrukcja Instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu środków chemicznych do prac technicznych i porządkowych oraz ich magazynowaniu dostępna jest tutaj

FIRMY ZEWNĘTRZNE WYKONUJĄCE PRACE NA UJ

Zasady

Zasady BHP i PPOŻ dla zatrudnianych na umowy cywilnoprawne - pobierz

GAZ PŁYNNY (PROPAN - BUTAN)

 

Skontaktuj się z dostawcą

GAZ ZIEMNY (METAN)

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki dostępna tutaj

GAZY POD CIŚNIENIEM

Instrukcja BHP

Instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu gazów w butlach ciśnieniowych w UJ dostępna jest w zakładce Instrukcje BHP PL/EN , zob. Prace z czynnikami chemicznymi
Możesz również ją pobrać tutaj

GENETYCZNIE MODYFIKOWANE (MIKRO)ORGANIZMY

 

Zob. BIOLOGICZNE CZYNNIKI

GŁOS   Głos jako narząd pracy - informacje, zalecenia dostępne tutaj

IMPREZY

Zarządzenie Rektora UJ

 • Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie: Procedury dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa imprez organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim (nie dotyczy Collegium Medicum) 
 • Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 stycznia 2022 roku

Formularz zgłoszeniowy imprezy

Ocena ryzyka dla imprezy

Formularz dostępny tutaj

Wytyczne dot. bezpieczeństwa imprez

Dokument - pobierz 
Więcej informacji tutaj

INSTRUKCJE BHP

Szablon

Szablon stanowiskowej instrukcji bezpieczeństwa do pobrania tutaj

INSTRUKTAŻ OGÓLNY

Informacje

Karta szkolenia wstępnego

Informacje dostępne są w zakładce Szkolenia BHP dla pracowników , zob. Szkolenia wstępne bhp dla pracowników

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY

 

Organizacja i program szkoleń bhp dotyczące instruktażu stanowiskowego dostępna są tutaj

KARTY CHARAKTERYSTYKI

 

Karty charakterystyki dla prac technicznym i porządkowych możesz pobrać tutaj

KIEROWCA SAMOCHODU, AUTOBUSU

Ocena ryzyka zawodowego

Skontaktuj się z Inspektoratem BHP UJ w celu otrzymania formularza ORZ-K

Wykaz

Wykaz niebezpiecznych paliw silnikowych w UJ dostępny tutaj

KIEROWCA CIĄGNIKA

Ocena ryzyka zawodowego

Skontaktuj się z Inspektoratem BHP UJ w celu otrzymania formularza ORZ-KC

KOBIETY W CIĄŻY I KARMIĄCE DZIECKO

Rozporządzenie RM

Zob. Rozporządzenie RM z dn. 3 kwietnia 2017 r. ws. wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią

KOMISJA BHP

Decyzja Rektora UJ

Zob. Decyzja nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 lutego 2024 roku w sprawie: odwołania i powołania członka Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz zmiany decyzji nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 4 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (z późn. zm.).

Informacje ogólne

Skład komisji, zadania i inne informacje dostępne tutaj

KOMPUTERY

Lista kontrolna

Zasady ergonomii dla stanowisk komputerowych

Ergonomia stanowiska komputerowego-tutorial
 

Ćwiczenia relaksacyjne

Dokumenty takie jak:

 • Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w formie listy kontrolnej ORZ.ME
 • Minimalne wymagania bhp i ergonomii dla stanowisk komputerowych
 • ErgoKomp-tutorial,
 • ErgoKomp-cwic,
dostępne są w zakładce ocena ryzyka zawodowego dla każdego rodzaju prac, zob. Praca przy komputerze

KONCERTY

 

Zob. IMPREZY

KONFERENCJE

 

Zob. IMPREZY

KREW LUDZKA - NARAŻENIE

Instrukcja BHP i postępowanie poekspozycyjne

Instrukcja bezpieczeństwa pracy z materiałem ludzkim potencjalnie zakaźnym oraz procedura postępowania poekspozycyjnego (BHP-MLPZ) dostępna tutaj

KRIOGENICZNE CIECZE

 

Zob. CIECZE KRIOGENICZNE

LABORATORIUM

Karta informacyjna o zagrożeniach i środkach bezpieczeństwa w pomieszczeniu

Aplikacja OznakUJ lab dostępna tutaj

Tutorial do aplikacji

LABORATORIUM BIOLOGICZNE

Lista kontrolna

Zob. BIOLOGICZNE CZYNNIKI

Instrukcja BHP

Dokumenty takie jak:

 • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach i zwierzętarniach z czynnikami biologicznymi
 • Schematy procedur dla laboratoriów biologicznych

znajdują się w zakładce Prace na wydziałach przyrodniczych

Procedury bezpieczeństwa biologicznego

LABORATORIUM CHEMICZNE

 

Zob. CHEMIKALIA W LABORATORIACH

LEGIONELLA

 

Wykaz szkodliwych czynników biologicznych dostępny tutaj

MAGAZYN CHEMIKALIÓW

Instrukcja BHP

Instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu środków chemicznych do prac technicznych i porządkowych oraz ich magazynowaniu dostępna jest w zakładce Prace techniczne i porządkowe

Możesz ją również pobrać tutaj

MAGAZYN GAZÓW W BUTLACH CIŚNIENIOWYCH

Instrukcja BHP

Instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu gazów w butlach ciśnieniowych w Uniwersytecie Jagiellońskim dostępna w zakładce Instrukcje BHP PL/EN , zob. Prace z czynnikami chemicznymi.

Do pobrania również tutaj

MAGAZYN ODPADÓW CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH

Zarządzenie Rektora UJ

Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 grudnia 2019 roku w sprawie: zasad gospodarowania odpadami wytwarzanymi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ustalenia zakresu zadań pełnomocników

ds. gospodarki odpadami w jednostkach organizacyjnych UJ, koordynatora ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami na UJ oraz administratorów obiektów UJ w zakresie ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów

Komunikat Kanclerza UJ

Komunikat nr 28 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 grudnia 2019 roku w sprawie: ewidencji odpadów wytwarzanych na Uniwersytecie Jagiellońskim

MASZYNY

Zarządzenie Rektora UJ

Zarządzenie nr 129 Rektora UJ z 31 grudnia 2012 roku w sprawie obowiązku dostosowania użytkowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim maszyn do minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy

Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 z późn. zm.)

MOBBING

Definicje

Informacje dostępne są tutaj

Procedura

Zarządzenie nr 27 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmian w Procedurze antymobbingowej w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Jagiellońskim

MŁODOCIANI

Regulamin pracy

Aktualny regulamin pracy dostępny na stronach CSO

Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. 1998 nr.21 poz. 94 z późn. zm.) Dział IX

MONITORING WIZYJNY

Informacja

Informacja UJ w sprawie monitoringu wizyjnego dostępna jest tutaj

MONITORY EKRANOWE

 

Zob. KOMPUTERY

MUTAGENNE I RAKOTWÓRCZE CZYNNIKI

Wykaz

Wykaz czynników rakotwórczych i mutagennych

 • Rejestr A
 • Rejestr B
 • Rejestr C

jest dostępny tutaj

MUZEA

Instrukcja BHP

Instrukcję bezpieczeństwa przy pracy z przedmiotami zanieczyszczonymi biologicznie lub pyłowo w bibliotekach, archiwach i muzeach UJ możesz pobrać tutaj .

Znajduje się ona w zakładce Instrukcje BHP PL/EN , zob. Prace narażające na kontakt z czynnikiem biologicznym

Ocena ryzyka zawodowego

Dokumenty związane z oceną ryzyka zawodowego takiej jak:

 • BHP-ORZ-BiA

znajdziesz w zakładce Prace w muzeach,bibliotekach i archiwach

NAPOJE

 

Zob. POSIŁKI I NAPOJE

NARAŻENIE INHALACYJNE NA ŚRODKI CHEMICZNE

Ocena ryzyka zawodowego

Formularz ORZ.II.H. wraz z przykładem

są dostępne w zakładce Prace na wydziałach przyrodniczych

NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Ocena ryzyka zawodowego

Formularz do pobrania tutaj

Metodyka

Wytyczne dla nauczycieli akademickich, pracowników naukowych oraz innych pracowników wyznaczonych do prowadzenia zajęć dydaktycznych możesz pobrać tutaj

NAWOZY

Instrukcja BHP

Instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu środków chemicznych do prac technicznych i porządkowych oraz ich magazynowaniu do pobrania tutaj

Znajduje się ona w zakładce Prace techniczne i porządkowe, zob. Instrukcje i procedury

NDS

Wykaz

Wykaz najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy NDS, NDSCH, NDSP dostępny jest tutaj

OBCIĄŻENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE

Instrukcja bezpieczeństwa

Instrukcja bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych w Uniwersytecie Jagiellońskim znajduje się w zakładce Instrukcje BHP PL/EN , zob. Prace fizyczne

Możesz ją pobrać również tutaj

OBIEKTY

 

Zob. BUDYNKI, OBIEKTY

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Informacje ogólne

Formularze

Dokumenty jak i informacje dostępne w zakładce Ocena ryzyka zawodowego

ODCZYNNIKI CHEMICZNE

 

Zob. CHEMIKALIA W LABORATORIACH

ODSZKODOWANIE Z ZUS

Wniosek

Zaświadczenie

Wniosek o odszkodowanie z ZUS dostępny tutaj

Zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9) dostępny tutaj

OGRODNICZE PRACE

Ocena ryzyka zawodowego

Formularze dostępne w zakładce Prace techniczne i porządkowe, zob. BHP-ORZ-PT

OKULARY DO OBSŁUGI MONITORÓW EKRANOWYCH

Pismo okólne Prorektora ws. zwrotu kosztów zakupu

Pismo okólne nr 3 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie: zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy monitorach ekranowych dostępne tutaj

OLEJ NAPĘDOWY

 

Zob. PALIWA SILNIKOWE

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Infomacje

Informacje na stronach Działu ds. Osób Niepełnosprawnych

Ewakuacja

Informacje dostępne poprzez kontakt z:

 • Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej
  marek.baluszek@uj.edu.pl
  Adres: ul. Kopernika 31, 31-501 Kraków
  Telefon: 12 663 36 46
 • Działem ds. Osób Niepełnosprawnych

OŚWIETLENIE

Norma Norma PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy"

PALENIE WYROBÓW TYTONIOWYCH I PAPIEROSÓW ELEKTRONICZNYCH

Regulamin pracy UJ

§ 11 Regulaminu Pracy UJ: “Pracownikom zabrania się: […] 2) palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie Uniwersytetu, poza miejscami wyznaczonymi;”

Decyzja Rektora

Decyzja nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 września 2006 roku w sprawie: zakazu palenia tytoniu w budynkach należących do Uniwersytetu Jagiellońskiego

PALIWA SILNIKOWE

Instrukcja BHP

Instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu środków chemicznych do prac technicznych i porządkowych oraz ich magazynowaniu dostępna jest tutaj

Karty charakterystyki

Karty charakterystyki dla:

Kurs

Zob. SZKOLENIA

Wykaz klasyfikacyjny paliw silnikowych

Wykaz niebezpiecznych paliw silnikowych w UJ dostępny w zakładce Prace techniczne i porządkowe , zob. Wykazy.

Do pobrania również tutaj

PIKTOGRAMY

 

Piktogramy bezpieczeństwa, oznakowanie pomieszczeń - pobierz

POKAZY

 

Zob. IMPREZY

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

Rozporządzenie

Zob.:

 • Rozp. MRPiPS z dn. 29 czerwca 2016 r. ws. bhp przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (t.j. Dz.U. 2018 poz. 331)
 • Rozp. MK z dn. 17 lutego 2020 r. ws. sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2630)

POLICJA

Interwencja

-----

Wezwanie- Procedura

Informacje dostępne tutaj

Zawiadomienie Rektora - wzór

Wzór zawiadomienia Rektora - pobierz

PORTIER/PRACOWNIK OCHRONY MIENIA

Ocena ryzyka zawodowego

Formularz oceny ryzyka zawodowego dla zatrudnionych na stanowisku: Pracownik ochrony mienia / Strażnik / Portier / Dozorca są dostępne w zakładce Prace techniczne i porządkowe , zob.Portier/Pracownik ochrony mienia.

PORZĄDKOWE PRACE

ORZ prace w laboratoriach

Formularz BHP-ORZ-PTLab - pobierz

ORZ prace w zwykłych obiektach

Formularz BHP-ORZ-PB - pobierz

ORZ prace porządkowe w terenie

Formularz BHP-ORZ-PT - pobierz

POSIŁKI, NAPOJE

Rozp. RM

Posiłki regeneracyjne; napoje zimne i gorące patrz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279)

 

Do podawania posiłków nieopakowanych oraz używania naczyń wielorazowych wymagane są badania sanitarne.
W przypadku serwowania napojów
i posiłków opakowanych oraz
na naczyniach jednorazowych takie badania nie są wymagane.

POŻAR

Bezpieczeństwo

Kontakt z:

Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej
marek.baluszek@uj.edu.pl
Adres: ul. Kopernika 31, 31-501 Kraków
Telefon: 12 663 36 46

Ewakuacja

Niebezpieczne materiały

Niebezpieczne prace

Zgłoszenie wypadku/zdarzenia

Zgłoszenie wypadku/zdarzenia - tutaj

PRACA NA WYSOKOŚCI

Instrukcja BHP

Instrukcja bezpieczeństwa przy pracach na wysokości bez stosowania drabin - pobierz

PRACA NAUKOWA W PORZE NOCNEJ

Zarządzenie Rektora UJ Zarządzenie nr 144 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie: Zasad przebywania w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w godzinach nocnych - zobacz

PRACA ZDALNA

Ocena ryzyka zawodowego

Dokumenty oraz więcej informacji - tutaj

Porozumienie

POROZUMIENIE w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a działającymi na UJ organizacjami związków zawodowych - tutaj
Więcej informacji na stronie Centrum Spraw Osobowych - zobacz.

PRACE ADMINISTRACYJNE I BIUROWE

Metodyka

Wytyczne dla osób kierujących pracami o charakterze administracyjno-biurowym oraz dla pracowników wykonujących takie prace jak i pozostałe dokumenty dostępne są w zakładce Prace administracyjne i biurowe Zob. Metodyka

PRACE TECHNICZNE I PORZĄDKOWE

Metodyka

Wytyczne dla osób kierujących pracami o charakterze technicznym i porządkowym oraz pracowników wykonujących takie prace jak i pozostałe dokumenty dostępne są w zakładce Prace techniczne i porządkowe

PRACE TECHNICZNE W BUDYNKACH

Zasady Zasady BHP i PPOŻ dla zatrudnianych na umowy cywilnoprawne - pobierz

PRACE ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ORZ

Ocena ryzyka dla stanowiska decyzyjnego - pobierz

Zarządzenie Rektora UJ

Zarządzenie nr 126 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie: obowiązków osób kierujących pracownikami oraz obowiązków osób realizujących proces kształcenia związanych z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (nie dotyczy Collegium Medicum)

PRAWO BHP

Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

 

Dokumenty takie jak:

 • Instrukcja bezpieczeństwa pracy z materiałem ludzkim potencjalnie zakaźnym (MLPZ) oraz procedura postępowania poekspozycyjnego;
 • Schematy procedur dla laboratoriów biologicznych

są dostępne w zakładce Prace na wydziałach przyrodniczych , zob. Procedury

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

 

Lista kontrolna – w przygotowaniu

Charakterystyka narażenia na promieniowanie jonizujące i rejestr osób - cz. C - pobierz

PRZEBYWANIE W OBIEKTACH UJ W GODZINACH NOCNYCH

Zarządzenie

Zarządzenie nr 144 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie: Zasad przebywania w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego w godzinach nocnych - tutaj

PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA

 

Kontakt z:

Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej
marek.baluszek@uj.edu.pl
Adres: ul. Kopernika 31, 31-501 Kraków
Telefon: 12 663 36 46

PRZEMOC W PRACY

Informacje/Działania

Więcej informacji dostępnych tutaj

RAKOTWÓRCZE I MUTAGENNE CZYNNIKI

 

Zob. MUTAGENNE I RAKOTWÓRCZE CZYNNIKI

REJESTR OSÓB

Rejestr osób

Formularz ORZ-5 - pobierz

ROZPUSZCZALNIKI

 

Zob. CHEMICZNE ŚRODKI CZYSTOŚCI I TECHNICZNE

ROZRODCZOŚĆ – SUBSTANCJE O DZIAŁANIU SZKODLIWYM NA ROZRODCZOŚĆ

Wykaz

Wykaz substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - pobierz

RTĘĆ – ZBIERANIE

Zarządzenie Rektora

Zarządzenie nr 116 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 31 grudnia 2019 roku w sprawie: zasad gospodarowania odpadami wytwarzanymi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ustalenia zakresu zadań pełnomocników ds. gospodarki odpadami w jednostkach organizacyjnych UJ, koordynatora ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami na UJ oraz administratorów obiektów UJ w zakresie ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów

SAMOCHÓD PRYWATNY – UŻYWANIE W PRACY

Ryczałt/Stawki za 1km

Rozp. Min. Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie ws. warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy

Wniosek

Informacje dostępne w DSO.

Wniosek możesz pobrać również tutaj

SAMOCHÓD SŁUŻBOWY

ORZ

Kontakt z Inspektoratem BHP UJ

SPEKTAKLE

 

Zob. IMPREZY

STANOWISKO DECYZYJNE

 

Zob. PRACE ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

STRAŻ POŻARNA -INTERWENCJE

  W przygotowaniu...

STRES W PRACY

Profilaktyka

Więcej informacji tutaj

SUBSTANCJE CHEMICZNE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE

Wykaz

Wykaz substancji chemicznych stwarzających zagrożenie - pobierz

SYTUACJE AWARYJNE

 

Zob. AWARIE W LABORATORIACH

SZKODLIWE / UCIĄŻLIWE WARUNKI

Wniosek

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych /uciążliwych - pobierz

SZKOLENIE BHP

Okresowe

Więcej informacji dostępnych tutaj

 • Materiały ze szkolenia okresowego - tutaj
 • Occupational health and safety study materials - more

Wstępne

SZCZEPIENIA

Prace wymagające szczepienia

Rozp. RM z dn. 3 stycznia 2012 ws. wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności

Rejestry

Dokumenty, w tym:

 • Załącznik 4: Rejestr szczepień pracowników - pobierz
 • Załącznik 5: Oświadczenie o przebytym szczepieniu - pobierz

ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ

Zarządzenie Rektora UJ Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie: zapewnienia pracownikom Uniwersytetu Jagiellońskiego środków higieny osobistej - tutaj

ŚOI (środki ochrony indywidualnej)

Zarządzenie Rektora UJ

Zarządzenie ws. zasad przydzielania i używania w UJ środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego:

Załączniki do Zarządzenia nr 12 dostępne są tutaj , zob. Środki ochrony i odzież robocza

Wytyczne

Więcej informacji dostępnych w zakładce SOI.

Wytyczne dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej dostępne tutaj

ŚRODKI CZYSTOŚCI

 

Zob. CHEMICZNE ŚRODKI CZYSTOŚCI I TECHNICZNE

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Instrukcja

Instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu środków chemicznych do prac technicznych i porządkowych oraz ich magazynowaniu dostępna tutaj

Wykaz

Kontakt z Inspektoratem BHP UJ

ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE PODLEGAJĄCE USTAWIE O ZAPOBIEGANIU NARKOMANII

Wykaz

Dokumenty takie jak:

 • Rozp. MZ z dn, 21 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych
 • Wykaz prekursorów narkotykowych - pobierz

TELEFONY KOMÓRKOWE

  Więcej informacji na stronach sekcji telekomunikacji tutaj

TERENOWE PRACE

Ocena ryzyka

Formularz ORZ.I.T dostępny w zakładce Prace na wydziałach przyrodniczych , zob. Czynniki biologiczne i niebezpieczne w terenie

TRANSPORTOWE PRACE RĘCZNE

Instrukcja BHP

Zob. OBCIĄŻENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE

WEZWANIE NA UJ POMOCY MEDYCZNEJ

 

Osoba będąca przełożonym pracownika lub opiekunem studenta powinna niezwłocznie złożyć Zawiadomienie o wypadku, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym lub wezwaniu pomocy medycznej - pobierz

Wstępnego zgłoszenia może też dokonać świadek wypadku lub sam poszkodowany – mailowo na adres: inspektorat.bhp@uj.edu.pl.

WYBUCHOWE MATERIAŁY

Wykaz

Wykaz materiałów wybuchowych i ich prekursorów dostępny w zakładce Prace na wydziałach przyrodniczych , zob. Wykazy.

Możesz go również pobrać tutaj

WYPADKI INNE

 

Kontakt z Inspektoratem BHP UJ

WYPADKI PRZY PRACY

Zarządzenie Rektora

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2016 roku w sprawie: zgłaszania i badania wypadków pracowników, studentów, doktorantów oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także zgłaszania i badania zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

WYPADKI PRZY PRACY

Zawiadomienie o wypadku

Więcej informacji na naszej stronie.

Formularz do pobrania tutaj

WYPADKI W DRODZE DO/Z PRACY

WYPADKI W DRODZE DO/Z PRACY

WYPADKI W TRAKCIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

WYSTAWY

 

Zob. IMPREZY

ZDARZENIA NIEBEZPIECZNE / POTENCJALNIE WYPADKOWE

Zawiadomienie o wypadku

Więcej informacji na naszej stronie.

Formularz do pobrania tutaj

ZEWNĘTRZNE FIRMY WYKONUJĄCE PRACE NA UJ

.

Zob. Firmy zewnętrzne

ZRANIENIE

Rejestr

Rejestr zranień - pobierz

ZWIERZĘTA NIEBEZPIECZNE

Wykaz

Wykaz zwierząt niebezpiecznych - pobierz

ZWIERZĘTARNIE

Ocena ryzyka zawodowego

Dokumenty dostępne są w zakładce Prace na wydziałach przyrodniczych , zob. Czynniki biologiczne w tym:

 • ORZ.I.Z. formularz