Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rakotwórcze i mutagenne

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czynniki rakotwórcze i mutagenne

Narażenie pracowników na czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym wymaga szczególnej kontroli ze strony pracodawcy polegającej m.in. na rejestrowaniu takich prac, monitorowaniu narażenia oraz wprowadzeniu skutecznych środków ochrony.

Wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym[1] stanowią:

1) substancje chemiczne spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B[2];

2) mieszaniny zawierające substancje wymienione w pkt 1 w stężeniach powodujących spełnienie kryteriów klasyfikacji mieszaniny jako rakotwórczej lub mutagennej kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 1;

3) czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym określone w poniżej:

a) Czynniki fizyczne - Promieniowanie jonizujące.

b) Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym:

1. Produkcja auraminy.

2. Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, obecnych w sadzy węglowej, smołach węglowych i pakach węglowych.

3. Procesy technologiczne związane z narażeniem na działanie pyłów, dymów i aerozoli tworzących się podczas rafinacji niklu i jego związków.

4. Produkcja alkoholu izopropylowego metodą mocnych kwasów.

5. Prace związane z narażeniem na pyły drewna.

6. Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną - frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy.


[1] Zgodnie z Rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2016 poz. 1117 z późn. zm.)

[2] Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W związku z obowiązkiem rejestrowania i monitorowania narażenia pracowników niezbędne jest sporządzenie i przesłanie do Inspektoratu BHP UJ sprawozdania nt. użycia czynników rakotwórczych i mutagennych.

Sprawozdanie powinny wypełnić wszystkie pracownie, zakłady lub zespoły pracowników, które używały bądź miały kontakt w UJ z czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi w mijającym roku kalendarzowym. Sprawozdanie należy przesłać na adres inspektorat.bhp@uj.edu.pl do dnia 18 grudnia (poniedziałek) 2023 r..

Dokumenty wchodzące w skład sprawozdania:

Dokumenty pomocnicze:

(pliki dostępne są po zalogowaniu)