Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wypadki

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wypadki

Obowiązkiem każdego pracownika jest niezwłocznie powiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie[1][2].

Obowiązkiem pracodawcy/kierownika w razie wypadku przy pracy jest podjęcie niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie oraz zapewnienie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Zabezpieczenie miejsca wypadku. Do czasu przeprowadzenia dochodzenia powypadkowego tj. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, nie wolno dopuszczać osób niepowołanych do miejsca wypadku, nie wolno uruchamiać maszyn i urządzeń związanych z wypadkiem, nie wolno zmieniać położenia elementów maszyn, osłon przedmiotów chyba, że wynika to z konieczności ratowania ludzi i mienia [2].

Po zabezpieczeniu miesca wypadku, udzieleniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, wezwaniu pomocy medycznej, przełożony pracownika dokonuje zgłoszenia wypadku do Inspektoratu BHP UJ wypełniając dokument zgłoszenia wypadku przy pracy (do pobrania po prawej stronie ekranu).

Inspektorat BHP po otrzymaniu informacji o wypadku podejmuje czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz pomaga pracodawcy podjąć środki zmierzające do ograniczenia ryzyka pojawienia się podobnych wypadków w przyszłości.

Za wypadek przy pracy [3] uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy jeśli wszystkie cztery warunki spełnione są jednocześnie, tzn. nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz i powstałe w związku z pracą.

Pierwszy element definicji mówi o nagłości zdarzenia która nie budzi wątpliwości w przypadku urazów dynamicznych powstałych na skutek upadków, uderzeń, skaleczeń itp.
Niejednoznaczna może być ocena zdarzenia gdy na organizm człowieka działają szkodliwe warunki pracy, klimatyczne, substancje chemiczne, biologiczne, których skutek jest odczuwalny po określonym czasie działania.
W przypadkach takich zgodnie z orzeczeniem Trybunału Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądu Najwyższego za wypadek uznaje się zdarzenie spowodowane nie tylko jednorazowym oddziaływaniem przyczyny zewnętrznej, ale także trwającym przez okres nie przekraczający jednej dniówki roboczej.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy [4] uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.
W przypadku, gdy droga:

  • została przerwana, ale przerwa była życiowo uzasadniona (np. odbiór dziecka ze szkoły), a jej czas nie przekraczał granic potrzeby,
  • nie była najkrótsza, ale ze względów komunikacyjnych była najdogodniejsza,

wówczas wypadek uważa się za wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Obowiązek niezwłocznego zgłoszenia pracodawcy wypadku w drodze do pracy lub z pracy, spoczywa na pracowniku, który uległ wypadkowi.

 

[1] - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. 1998 nr.21 poz. 94 z późn. zm.)
[2] - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870)
[3] - Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Dz.U. nr 199 poz. 1673 z późn. zm.)
[4] - Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczń społecznych Dz.U. 2004 nr 39 poz. 353)
[5] - Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 stycznia 2016 roku w sprawie: zgłaszania i badania wypadków pracowników, studentów, doktorantów oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także zgłaszania i badania zdarzeń potencjalnie wypadkowych