Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca zdalna

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca zdalna

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) wprowadza do Kodeksu pracy pracę zdalną, jednocześnie uchylając przepisy dot. telepracy. Nowe przepisy regulujące pracę zdalną weszły w życie z dniem 7 kwietnia 2023 r.

W trakcie pandemii Covid- 19 wiele przedsiębiorstw i pracodawców rozpoczęło wdrażanie tak zwanej pracy zdalnej. Jednak do niedawna nie była ona uregulowana dokładnie przepisami prawnymi. Zmieniła to dopiero nowelizacja Kodeksu Pracy, mająca na celu dostosowanie przepisów do nowych realiów, w których praca zdalna stała się popularniejsza.

Jedną z najważniejszych zmian jest uściślenie definicji pracy zdalnej, która obejmuje teraz pracę wykonywaną poza siedzibą pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, w tym także w domu pracownika lub w innych miejscach wybranych przez pracownika.

Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek sporządzenia umowy o pracę zdalną, która musi zawierać m.in. informacje o sposobie wykonywania pracy, wynagrodzeniu, czasie pracy, wymiarze czasu pracy, a także informacje o sprzęcie i oprogramowaniu niezbędnym do wykonywania pracy.

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikowi sprzętu i oprogramowania niezbędnego do pracy zdalnej oraz do pokrycia kosztów związanych z jego użytkowaniem. Pracodawca ma także obowiązek zapewnić pracownikowi odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy, w tym także w zakresie korzystania z nowych technologii.

Wprowadzono również zmiany w zakresie czasu pracy. W przypadku pracy zdalnej pracownik ma prawo do takiej samej liczby przerw, jak w przypadku pracy w miejscu pracy pracodawcy, a także do czasu odpoczynku w ciągu doby. Pracownik ma także prawo do ograniczenia czasu pracy w przypadku opieki nad dzieckiem lub innymi osobami wymagającymi opieki.

Podsumowując, zmiany w Kodeksie pracy wprowadzają wiele istotnych zmian w zakresie pracy zdalnej. Mają one na celu zapewnienie większej ochrony pracowników oraz dostosowanie przepisów do nowych realiów, w których praca zdalna stała się coraz popularniejsza przynosząc zarówno korzyści jak i wyzwania. Daje pracownikom większą swobodę i elastyczność w zarządzaniu swoim czasem pracy, ale wymaga dyscypliny i odpowiedniego wyposażenia.

OŚWIADCZENIE DO PRACY ZDALNEJ - wypełnij formularz, aby złożyć wniosek o pracę zdalną

Wypełnione i podpisane dokumenty oceny ryzyka zawodowego należy przekazać swojemu bezprośredniemu przełożonemu, który przechowuje dokumentacje.

Więcej informacji o pracy zdalnej na stronie Centrum Spraw Osobowych: https://cso.uj.edu.pl/pracazdalna

Pliki do pobrania
docx
Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej - nie dotyczy CM
doc
Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - praca zdalna - nie dotyczy CM
docx
Zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej - nie dotyczy CM

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Od września do grudnia 2021 roku trwała informacyjna kampania społeczna "STRES CYFROWY" organizowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, dotycząca prewencji stresu cyfrowego i zachowania równowagi cyfrowej w pracy i po pracy.

Ostatni czas jest dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem ze względu na konieczność przestawienia się i dostosowania do nowych realiów życia codziennego. Podczas pandemii i kolejnych lockdownów diametralnej zmianie uległo całe nasze życie - towarzyskie, zawodowe, kulturalne i rekreacyjne prowadząc do znacznego ograniczenia aktywności fizycznej i jej różnorodności.

Obecnie większość codziennych obowiązków zawodowych jesteśmy w stanie wykonać z pozycji pulpitu domowego komputera co powoduje znaczne ograniczenie naszej aktywności fizycznej w stosunku do stanu sprzed pandemii.  Taki tryb życia w dłuższej perspektywie, prowadzi do pogorszenia kondycji psycho-fizycznej, zespołów bólowych m.in. w obrębie szyi, barków czy odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Problemem może okazać się również wzrost poziomu stresu w związku z koniecznością wykonywania czynności zawodowych z domu i poczuciem mniejszego wsparcia zespołu, a także pogorszenie wzroku w wyniku długotrwałej pracy przy monitorze ekranowym.

Aby spróbować się temu przeciwstawić niezbędna jest przede wszystkim świadomość owych zagrożeń i podjęcie pewnych działań ze strony każdego z nas, polegających: po pierwsze na wprowadzeniu nieco więcej ruchu do naszego lockdownowego życia, po drugie na zadbaniu o zachowanie podstawowych zasad ergonomii podczas pracy przed ekranem monitora.
W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa materiały do pobrania oraz filmy związane z ergonomią pracy przy komputerze, zawierające wskazówki do samodzielnego wdrożenia na własnych stanowiskach pracy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Źródło: www.szkolenia-bhp24.pl - szkolenia bhp online