Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace na wydziałach przyrodniczych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RYZYKO ZAWODOWE - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności.

Ocena ryzyka zawodowego jest zgodnie z wymaganiami prawa jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.
W ocenie tej uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy oraz sposoby wykonywania prac, które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych warunkach, ochrony zdrowia i życia pracowników w pracy. Można to osiągnąć przede wszystkim przez wyeliminowanie zagrożeń związanych z pracą, a jeżeli to niemożliwe, przez odpowiednie ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana w sposób usystematyzowany i postrzegana jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Współudział pracowników w jej przeprowadzaniu może zwiększyć ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy i wpłynąć na lepszą realizację wynikających z niej działań korygujących i zapobiegawczych. Równocześnie w organizacji zwiększa się świadomość występujących zagrożeń, co jest istotne dla ich skuteczniejszego ograniczania.
 

Przekazanie pracownikom informacji o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami:

Kierownik stanowiska pracy przekazuje każdemu pracownikowi informację o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami – w formie dostosowanej do wykształcenia pracownika. Pracownik potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem - na liście pracowników ORZ.5.
Nowozatrudnieni pracownicy zapoznawani są z dokumentacją oceny ryzyka w ramach instruktarzu stanowiskowego.

Postępowanie z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego w Uniwersytecie Jagiellońskim:

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego jest przechowywana u kierownika stanowiska pracy (oryginał) oraz w Inspektoracie BHP UJ (kopia).

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić ponownie po każdej zmianie stosowanych urządzeń i materiałów oraz środków bezpieczeństwa - jeżeli mogą mieć wpływ na poziom ryzyka.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace na wydziałach przyrodniczych

UWAGA 1. Ocenę ryzyka zawodowego na wydziałach przyrodniczych należy rozpocząć od wypełnienia formularza ORZ.P., a następnie przejść do wypełniania formularzy tam zaznaczonych (przeznaczonych do oceny poszczególnych zagrożeń).
UWAGA 2. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne powinny dodatkowo zapoznać się z dokumentem "Nauczyciel akademicki".

(Materiały dostępne są po zalogowaniu.)

Zagadnienie / Rodzaj dokumentu Treść
METODYKA Wytyczne dla wypełniających formularze ORZ.
Przewodnik do oceny ryzyka zawodowego na wydziałach przyrodniczych UJ
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO (ORZ) NAZWA DOKUMENTU ORZ FORMULARZE I PRZYKŁADY
Karta stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy


Workplace description

ORZ.P. formularz
ORZ.P. przykład

ORA.P.form.EN

Czynniki niebezpieczne

Laboratorium i zwierzętarnia - Czynniki niebezpieczne urazowe i uciążliwe

Laboratories and animal rooms - common hazards

ORZ.0. formularz
ORZ.0. przykład

ORA.0.form.EN

Czynniki biologiczne
(Biological agents)

Rejestr szkodliwych czynników biologicznych, Rejestr wykonywanych prac

Register of Hazardous Biological Agents
Register of Work Activities

ORZ.I.a. formularz
ORZ.I.a. przykład

ORA.I.a.form.EN

Laboratorium - Szkodliwe czynniki biologiczne


Laboratory - hazardous biological agents

ORZ.I. formularz
ORZ.I. przykład

ORA.I.form.EN

Zwierzętarnia - Czynniki biologiczne


Animal rooms - biological hazards

ORZ.I.Z. formularz
ORZ.I.Z. przykład

ORA.I.Z.form.EN

Czynniki biologiczne i niebezpieczne w terenie Prace w terenie
(Fieldwork)
ORZ.I.T.formularz
ORZ.I.T.przykład
Czynniki chemiczne

Spis substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie
(Lists of hazardous chemical substances and mixtures)


Spis gazów pod ciśnieniem
(List of gases under pressure)

ORZ.II.a.subst. - formularz do wklejania z wykazu lub MSDS


ORZ.II.a.gaz. - formularz do wklejania z wykazu lub MSDS

Laboratorium - Czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie

Laboratory - hazardous chemical agents

ORZ.II. formularz
ORZ.II. przykład

ORA.II.form.EN

Narażenie inhalacyjne na czynniki chemiczne
(Inhalation exposure for chemical agents)
ORZ.II.H. formularz
ORZ.II.H. przykład
Sytuacje awaryjne Procedura postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia
(Emergency procedures)
ORZ.III.A.
Prace administracyjno-biurowe Pracownik administracyjno - biurowy BHP-ORZ-AB

Praca przy komputerze
(Working at computers)

Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Checklist for Display Screen Equipment workstation

Ergonomia stanowiska komputerowego-tutorial 

Ćwiczenia relaksacyjne

Minimalne wymagania bhp i ergonomii dla stanowisk komputerowych

ORZ.ME
 

ORA.DSE.EN
 

ErgoKomp-tutorial

ErgoKomp-cwicz

Wymagania
Prace naukowe i dydaktyczne Nauczyciel akademicki BHP-ORZ-NA
Scientific and didactic work Academic teacher OSH.ORA.AT
Prace związane z odpowiedzialnością Stanowiska decyzyjne BHP-ORZ-DO
Prace porządkowe Prace porządkowe i techniczne w laboratoriach UJ BHP-ORZ-PTLab
Ćwiczenia studenckie stwarzające zagrożenia Zagrożenia występujące w procesie kształcenia  podczas zajęć praktycznych

ORK_ZP_Wyt
ORK.ZP
ORK_ZP_Szk

Widowiska (imprezy, pokazy, spektakle) Ocena ryzyka widowiska

Wytyczne bhp
ORZ.IMP.

Wytycz
Rejestr osób Rejestr osób ORZ.5.
Aktualizacja ORZ Rejestr aktualizacji ORZ.7.
Wykazy

Wykaz szkodliwych czynników biologicznych

Informacja do WSSE o czynnikach biologicznych - formularz

Informacja do WSSE o czynnikach biologicznych - przykład

Wykaz substancji chemicznych stwarzających zagrożenie 2024 (ATP18) 

Wykaz cytostatyków

Wykaz substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (2022)

Wykaz prekursorów narkotykowych

Wykaz materiałów wybuchowych i ich prekursorów

Wykaz substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Wykaz najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy NDS, NDSCH, NDSP

Wykaz zwierząt niebezpiecznych

Piktogramy bezpieczeństwa - oznakowanie pomieszczeń

Procedury Instrukcja bezpieczeństwa pracy z materiałem ludzkim potencjalnie zakaźnym (MLPZ) oraz procedura postępowania poekspozycyjnego

Schematy procedur dla laboratoriów biologicznych


 

Pliki do pobrania
Informacja do WSSE o czynnikach biologicznych-formularz