Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SOI

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ŚOI - Środki Ochrony Indywidualnej

- to wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy, w tym również wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu.


Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, gdy:

  • nie można uniknąć zagrożeń lub wystarczająco ich ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy
  • konieczność ich stosowania wynika z oceny ryzyka zawodowego, instrukcji obsługi urządzeń / aparatury, kart charakterystyki czynników chemicznych lub biologicznych itp.
     

Kierownik jednostki organizacyjnej ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy i wyposaża w nie pracowników. Przy doborze ŚOI należy wziąć pod uwagę istniejące zagrożenia oraz m.in. zalecenia zawarte w ocenie ryzyka zawodowego.

Aby ułatwić proces ich doboru, Inspektorat BHP udostępnia

 Wytyczne dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej (dostępne po zalogowaniu). Nowość 2022!!!

Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny:

  • spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach
  • być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia
  • uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy
  • uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika
  • być odpowiednio dopasowane do użytkownika – po wykonaniu niezbędnych regulacji.


Środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku.
W wyjątkowych przypadkach mogą być używane przez więcej niż jedną osobę, o ile zastosowano działania wykluczające niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie lub higienę użytkowników.


Pracownik jest obowiązany używać przydzielone środki ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem, a także dbać o należyty ich stan.