Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace administracyjne i biurowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RYZYKO ZAWODOWE - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności.

Ocena ryzyka zawodowego jest zgodnie z wymaganiami prawa jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.
W ocenie tej uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy oraz sposoby wykonywania prac, które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych warunkach, ochrony zdrowia i życia pracowników w pracy. Można to osiągnąć przede wszystkim przez wyeliminowanie zagrożeń związanych z pracą, a jeżeli to niemożliwe, przez odpowiednie ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana w sposób usystematyzowany i postrzegana jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Współudział pracowników w jej przeprowadzaniu może zwiększyć ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy i wpłynąć na lepszą realizację wynikających z niej działań korygujących i zapobiegawczych. Równocześnie w organizacji zwiększa się świadomość występujących zagrożeń, co jest istotne dla ich skuteczniejszego ograniczania.
 

Przekazanie pracownikom informacji o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami:

Kierownik stanowiska pracy przekazuje każdemu pracownikowi informację o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami – w formie dostosowanej do wykształcenia pracownika. Pracownik potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem - na liście pracowników ORZ.5.
Nowozatrudnieni pracownicy zapoznawani są z dokumentacją oceny ryzyka w ramach instruktarzu stanowiskowego.

Postępowanie z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego w Uniwersytecie Jagiellońskim:

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego jest przechowywana u kierownika stanowiska pracy (oryginał) oraz w Inspektoracie BHP UJ (kopia).

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić ponownie po każdej zmianie stosowanych urządzeń i materiałów oraz środków bezpieczeństwa - jeżeli mogą mieć wpływ na poziom ryzyka.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace administracyjne i biurowe

(Materiały dostępne są po zalogowaniu.)

Zagadnienie / Rodzaj dokumentu Treść
METODYKA Wytyczne dla osób kierujących pracami o charakterze administracyjno-biurowym oraz dla pracowników wykonujących takie prace
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO (ORZ) NAZWA DOKUMENTU ORZ FORMULARZE
Prace administracyjno-biurowe Pracownik administracyjno - biurowy BHP-ORZ-AB
Prace związane z odpowiedzialnością Stanowiska decyzyjne BHP-ORZ-DO
Praca przy komputerze

Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Ergonomia stanowiska komputerowego-tutorial 

Ćwiczenia relaksacyjne 

Minimalne wymagania bhp i ergonomii dla stanowisk komputerowych

ORZ.ME


ErgoKomp-tutorial

ErgoKomp-cwicz

Wymagania

Praca zdalna

 

Zobacz więcej

Widowiska (imprezy, pokazy, spektakle) Ocena ryzyka widowiska

Wytyczne bhp
ORZ.IMP.

Wytyczne

Prace w okresie epidemii COVID-19

Ocena ryzyka zawodowego - zagrożenie zakażeniem Sars-Cov-2

ORZ-COVID wersja z 10.06.2020
Rejestr osób Rejestr osób ORZ.5.
Aktualizacja ORZ Rejestr aktualizacji ORZ.7.