Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace techniczne i porządkowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RYZYKO ZAWODOWE - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności.

Ocena ryzyka zawodowego jest zgodnie z wymaganiami prawa jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.
W ocenie tej uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy oraz sposoby wykonywania prac, które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych warunkach, ochrony zdrowia i życia pracowników w pracy. Można to osiągnąć przede wszystkim przez wyeliminowanie zagrożeń związanych z pracą, a jeżeli to niemożliwe, przez odpowiednie ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana w sposób usystematyzowany i postrzegana jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Współudział pracowników w jej przeprowadzaniu może zwiększyć ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy i wpłynąć na lepszą realizację wynikających z niej działań korygujących i zapobiegawczych. Równocześnie w organizacji zwiększa się świadomość występujących zagrożeń, co jest istotne dla ich skuteczniejszego ograniczania.
 

Przekazanie pracownikom informacji o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami:

Kierownik stanowiska pracy przekazuje każdemu pracownikowi informację o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami – w formie dostosowanej do wykształcenia pracownika. Pracownik potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem - na liście pracowników ORZ.5.
Nowozatrudnieni pracownicy zapoznawani są z dokumentacją oceny ryzyka w ramach instruktarzu stanowiskowego.

Postępowanie z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego w Uniwersytecie Jagiellońskim:

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego jest przechowywana u kierownika stanowiska pracy (oryginał) oraz w Inspektoracie BHP UJ (kopia).

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić ponownie po każdej zmianie stosowanych urządzeń i materiałów oraz środków bezpieczeństwa - jeżeli mogą mieć wpływ na poziom ryzyka.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace techniczne i porządkowe

(Materiały dostępne są po zalogowaniu.)

Zagadnienie / Rodzaj dokumentu Treść
METODYKA Wytyczne dla osób kierujących pracami o charakterze technicznym i porządkowym oraz pracowników wykonujących takie prace
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO (ORZ) NAZWA DOKUMENTU ORZ FORMULARZE I PRZYKŁADY
Administrator obiektu Administrator obiektu / Osoba kierująca pracownikami obsługi BHP-ORZ-AO
Spis niebezpiecznych środków chemicznych ORZ-Ch-a
Praca przy komputerze

Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Ergonomia stanowiska komputerowego-tutorial 

Ćwiczenia relaksacyjne 

Minimalne wymagania bhp i ergonomii dla stanowisk komputerowych

ORZ.ME
 

ErgoKomp-tutorial

ErgoKomp-cwicz

Wymagania

Prace administracyjno-biurowe Pracownik administracyjno - biurowy BHP-ORZ-AB
Portier / Pracownik ochrony mienia Pracownik ochrony mienia / Strażnik / Portier / Dozorca BHP-ORZ-OM
Kierowanie pojazdem silnikowym Kierowca BHP-ORZ-Kierowca
Prace porządkowe Prace porządkowe w budynkach UJ BHP-ORZ-PB
Prace porządkowe w terenie BHP-ORZ-PT
Prace porządkowe i techniczne w laboratoriach UJ BHP-ORZ-PTLab
Prace na wysokości Prace z zastosowaniem drabin BHP-ORZ.WD formularz
BHP-ORZ.WD przykład
Prace na wysokości bez stosowania drabin BHP-ORZ.WP formularz
BHP-ORZ.WP przykład
Widowiska (imprezy, pokazy, spektakle) Ocena ryzyka widowiska

Wytyczne bhp
ORZ.IMP.

Wytyczne
Rejestr osób Rejestr osób ORZ.5.
Aktualizacja ORZ Rejestr aktualizacji ORZ.7.
Wykazy

Wykaz środków czystości w UJ 2023

Wykaz profesjonalnych środków czystości w UJ 2023-24

Wykaz niebezpiecznych paliw silnikowych w UJ

Karty charakterystyki

Instrukcje i procedury Instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu drabin
Instrukcja bezpieczeństwa przy pracach na wysokości bez stosowania drabin
Instrukcja bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu środków chemicznych do prac technicznych i porządkowych oraz ich magazynowaniu

Instrukcja bezpieczeństwa pracy z materiałem ludzkim potencjalnie zakaźnym (MLPZ) oraz procedura postępowania poekspozycyjnego

Szablon stanowiskowej instrukcji bezpieczeństwa