Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace w muzeach, bibliotekach i archiwach

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RYZYKO ZAWODOWE - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności.

Ocena ryzyka zawodowego jest zgodnie z wymaganiami prawa jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.
W ocenie tej uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy oraz sposoby wykonywania prac, które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych warunkach, ochrony zdrowia i życia pracowników w pracy. Można to osiągnąć przede wszystkim przez wyeliminowanie zagrożeń związanych z pracą, a jeżeli to niemożliwe, przez odpowiednie ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana w sposób usystematyzowany i postrzegana jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Współudział pracowników w jej przeprowadzaniu może zwiększyć ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy i wpłynąć na lepszą realizację wynikających z niej działań korygujących i zapobiegawczych. Równocześnie w organizacji zwiększa się świadomość występujących zagrożeń, co jest istotne dla ich skuteczniejszego ograniczania.
 

Przekazanie pracownikom informacji o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami:

Kierownik stanowiska pracy przekazuje każdemu pracownikowi informację o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami – w formie dostosowanej do wykształcenia pracownika. Pracownik potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem - na liście pracowników ORZ.5.
Nowozatrudnieni pracownicy zapoznawani są z dokumentacją oceny ryzyka w ramach instruktarzu stanowiskowego.

Postępowanie z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego w Uniwersytecie Jagiellońskim:

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego jest przechowywana u kierownika stanowiska pracy (oryginał) oraz w Inspektoracie BHP UJ (kopia).

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić ponownie po każdej zmianie stosowanych urządzeń i materiałów oraz środków bezpieczeństwa - jeżeli mogą mieć wpływ na poziom ryzyka.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace w muzeach, bibliotekach i archiwach

(Materiały dostępne są po zalogowaniu.)

Zagadnienie / Rodzaj dokumentu Treść
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO (ORZ) NAZWA DOKUMENTU ORZ FORMULARZE
Pracownik biblioteki / archiwum Bibliotekarz / Archiwista, Kustosz, Kierownik biblioteki / archiwum BHP-ORZ-BiA
Prace związane z odpowiedzialnością Stanowiska decyzyjne BHP-ORZ-DO
Praca przy komputerze

Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Ergonomia stanowiska komputerowego-tutorial 

Ćwiczenia relaksacyjne 

Minimalne wymagania bhp i ergonomii dla stanowisk komputerowych
ORZ.ME

 

ErgoKomp-tutorial

ErgoKomp-cwicz

Wymagania
Widowiska (imprezy, pokazy, spektakle) Ocena ryzyka widowiska

Wytyczne bhp
ORZ.IMP.

Wytyczne
Rejestr osób Rejestr osób ORZ.5.
Aktualizacja ORZ Rejestr aktualizacji ORZ.7.
Instrukcje Instrukcja bezpieczeństwa przy stosowaniu drabin
Instrukcja bezpieczeństwa przy pracach na wysokości bez stosowania drabin
Instrukcja bezpieczeństwa przy ręcznych pracach transportowych w Uniwersytecie Jagiellońskim
Instrukcja bezpieczeństwa przy pracy z przedmiotami zanieczyszczonymi biologicznie lub pyłowo w bibliotekach, archiwach i muzeach UJ