Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SIP

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Społeczna inspekcja pracy (SIP) jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

W Uniwersytecie Jagiellońskim funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy pełnią:

 1. Dr Ewa Chudoba 
  e-mail: ewa.chudoba@uj.edu.pl 
  tel. kom. 532-089-395
 2. Franciszek Gajewski
  e-mail:  franciszek.gajewski@uj.edu.pl
 3. Dr hab Małgorzata Michel, prof. UJ 
  e-mail: malgorzata.michel@uj.edu.pl 
  tel. 12 622-39-26


Społeczny inspektor pracy m.in. ma prawo:

 • kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
 • brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy,
 • brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych,
 • uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,
 • opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny oraz kontrolować realizację tych planów,
 • podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

W celu wykonania swoich zadań społeczny inspektor pracy ma prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy, ma również prawo żądać od kierownika jednostki organizacyjnej lub pracowników informacji oraz okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania.