Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla pracowników

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkolenia bhp dla pracowników

Szkolenia wstępne bhp dla pracowników

 

UWAGA!

CZASOWA ZMIANA ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSTĘPNYCH BHP I PPOŻ  W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM.

1. Z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszone zostają szkolenia wstępne BHP prowadzone metodą stacjonarną (w Inspektoracie BHP UJ ul. Kopernika 31).

2. Instruktaż ogólny BHP i POŻ będzie prowadzony metodą „samokształcenia kierowanego”.

3. W celu zgłoszenia na szkolenie, nowy pracownik lub osoba kierująca wysyła na adres inspektorat.bhp@uj.edu.pl następującą wiadomość:

Temat: Zgłoszenie na szkolenie wstępne bhp.

W treści wiadomości należy podać:
- imię i nazwisko nowego pracownika,
- stanowisko pracy,
- datę zatrudnienia.


4. Na adres, z którego wysłano zgłoszenie zostaną przesłane materiały szkoleniowe.

5. Nowy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z otrzymanymi materiałami przed dopuszczeniem do pracy. W karcie szkolenia wstępnego w polu "Instruktaż ogólny", pracownik własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie z materiałami.

6. Instruktaż stanowiskowy, bez zmian przeprowadza i potwierdza osoba kierująca.

7. Kartę szkolenia należy złożyć w Dziale Spraw Osobowych.

8. Wszelkie pytania dotyczące zagadnień zawartych w materiałach proszę kierować na adres mailowy Inspektoratu bhp.


Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Program instruktażu stanowiskowego obejmuje m. in. zapoznanie z informacją o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.


Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik służby bhp przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Miejsce: Inspektorat BHP UJ, ul. Kopernika 31 (blisko Ronda Mogilskiego; wejście od podwórka).
Termin: w każdą środę o godz. 9.00.

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników

Pracownik jest obowiązany ukończyć szkolenie okresowe bhp do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim, a osoba zatrudniona na stanowisku kierowniczym - do 6 miesięcy.

Możliwe jest uwzględnienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia u innego pracodawcy pod warunkiem przesłania do Inspektoratu BHP UJ oryginalnego zaświadczenia lub kserokopii zgodnej z oryginałem.

Od stycznia 2019 r. szkoleniom okresowym nie podlegają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Szkolenie okresowe dla większości pracowników jest prowadzone w formie zdalnego nauczania, on-line.
Informacja o rozpoczęciu szkolenia jest wysyłana do pracownika pocztą elektroniczną na adres w domenie uj.edu.pl.

Terminy najbliższych szkoleń na platformie JASZCZUR: listopad 2020.

WAŻNE! Pracownicy, którzy z powodu nieobecności w całym okresie trwania szkolenia 16.04. – 15.05.2020 r. nie wzięli w nim udziału, mogą zgłosić po powrocie do pracy chęć udziału w szkoleniu uzupełniającym.
Zgłoszenie należy przesłać na adres: szkolenie.bhp@uj.edu.pl.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).

Zarządzenie nr 128 Rektora UJ z 31 grudnia 2012 roku w sprawie zasad przeprowadzania szkoleń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.