Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

RYZYKO ZAWODOWE - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO - proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności.

Ocena ryzyka zawodowego jest zgodnie z wymaganiami prawa jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy.
W ocenie tej uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy oraz sposoby wykonywania prac, które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.
Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie możliwie najlepszej, w określonych warunkach, ochrony zdrowia i życia pracowników w pracy. Można to osiągnąć przede wszystkim przez wyeliminowanie zagrożeń związanych z pracą, a jeżeli to niemożliwe, przez odpowiednie ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana w sposób usystematyzowany i postrzegana jako proces ciągły, dający podstawy do poprawy warunków pracy. Współudział pracowników w jej przeprowadzaniu może zwiększyć ich zaangażowanie w rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy i wpłynąć na lepszą realizację wynikających z niej działań korygujących i zapobiegawczych. Równocześnie w organizacji zwiększa się świadomość występujących zagrożeń, co jest istotne dla ich skuteczniejszego ograniczania.
 

Przekazanie pracownikom informacji o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami:

Kierownik stanowiska pracy przekazuje każdemu pracownikowi informację o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez niego pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami – w formie dostosowanej do wykształcenia pracownika. Pracownik potwierdza ten fakt własnoręcznym podpisem - na liście pracowników ORZ.5.
Nowozatrudnieni pracownicy zapoznawani są z dokumentacją oceny ryzyka w ramach instruktarzu stanowiskowego.

Postępowanie z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego w Uniwersytecie Jagiellońskim:

Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego jest przechowywana u kierownika stanowiska pracy (oryginał) oraz w Inspektoracie BHP UJ (kopia).

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić ponownie po każdej zmianie stosowanych urządzeń i materiałów oraz środków bezpieczeństwa - jeżeli mogą mieć wpływ na poziom ryzyka.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prace na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

  • Ocena warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe stanowi integralną część oceny ryzyka zawodowego i przeprowadza się ją w oparciu o listę kontrolną zawierającą wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, dostępną na stronie Inspektoratu BHP: www.ibhp.uj.edu.pl w niniejszej zakładce.
  • W trakcie przebiegu oceny warunków pracy, a także w każdej sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba, pracownik może we własnym zakresie dokonać regulacji i dopasowania istniejących elementów stanowiska pracy do swoich preferencji, zgodnie z obowiązującymi zasadami bhp i ergonomii.
  • Jeżeli w wyniku oceny warunków pracy na istniejących stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe okaże się, że nie zostały spełnione minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, to osoba kierująca pracownikami podejmuje działania mające na celu niezwłoczne usunięcie stwierdzonych niezgodności. Usunięcie niezgodności w odniesieniu do stanowisk pracy istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia powinno nastąpić nie później niż do dnia 10 maja 2024 roku.
Pliki do pobrania
pdf
Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
doc
Ocena warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
pdf
Schemat postępowania w UJ
pdf
Skrócone informacje
doc
Checklist for Display Screen Equipment workstation